Meta performance kunsthistorisch situeren

 

Concrete doelen 2016 - 2020  

 

     • Internationale publicatie over de kunstvorm
     • Debat aangaan: colloquia, tentoonstellingen, manifestaties etc.
     • Europees project voorbereiden op grens beeldende kunst en poëzie
     • Financieren van projecten en eigen inbreng 

 

Context  

 

-- De ontwikkeling van de kunst gaat langzaam --

Alle kunst is ooit hedendaags geweest maar het onderkennen van belangrijke ontwikkelingen in de kunst neemt tijd
en gaat langzaam. Meta performance kunst beweegt zich op het grensvlak van beeldende kunst, theater en poëzie.
Een eeuw geleden zien we in de Russische Avantgarde en ook bij Dada in West-Europa al aanzetten vanuit de
kunst om zich, vaak multidisciplinair, in de bredere sociale werkelijkheid te manifesteren. Sinds de vijftiger jaren
van de vorige eeuw experimenteren kunstenaars opnieuw met deze nieuwe kunstvorm in stromingen als de 
Situationisten en Fluxus met kunstwerken waarin wordt opgetreden; happenings, Aktionen, performances e.d.
Het nieuwe medium bereikt een veel groter publiek, ook buiten het traditionele beeldende kunstcircuit
Onderzoek wees uit dat een adequate kunsthistorische beschrijving van de kunstvorm ontbreekt.
Het is de hoogste tijd is om hierin te voorzien en dit via publicaties en debat, tentoonstellingen en andere
manifestaties breed onder de aandacht te brengen.

 

-- Fragmentatie leidt tot onduidelijkheid in de ontwikkeling van de kunst --

Na het einde van de Wederopbouw (ca. 1980) na WOII ontbreekt het de Westerse samenleving aan oriëntatie.
Omdat hedendaagse kunst reflecteert op zijn eigen tijd zien we ook hier richtingloosheid en fragmentatie.
Kunst uit Afrika en Azië wordt hier weliswaar volop getoond maar die werelddelen ontwikkelen zich naar het
Westerse model en voegen dus niets toe. Vernieuwing zal uit het Westen zelf moeten komen. Ook zien we veel 
sociaal politiek georiënteerde kunst in musea maar een niet onbelangrijk deel daarvan lijkt veeleer op sociaal 
cultureel werk en staat feitelijk haaks op de kunst als discipline. 
Computer technologie en internet zijn volop in ontwikkeling met als doel behoeftes van, en processen tussen, 
mensen en organisaties  efficiënter te laten verlopen. De ontwrichtende werking van de nieuwe media op bv de
onafhankelijke journalistiek door monopolies als Facebook en Google zijn echter ook zichtbaar. Het verrast
daarom niet dat de al decennia durende hoogtij van deze technologische vernieuwingen niet leiden tot een
florerende eigentijdse kunst die nog niet gekende ontwikkelingen laat zien. 
Veel meer dan een vanuit de Angelsaksische wereld aangestuurde internationale kunstmarkt met uitsluitend 
accent op prijzen zien we niet, behalve dat veel kunstinstellingen denken daar achteraan te moeten lopen.
Kunst is belangrijk in een zelfbewuste samenleving. Wij beogen de kracht van hedendaagse kunst met de
vrije en eigentijdse meta performance kunstvorm op het grensvlak van beeldende kunst, theater en poëzie
weer zichtbaar te maken.
 

Publicatie van een boek

Wij zullen najaar 2020 een eerste publicatie uitbrengen waarin de contouren van de kunstprojecten op dit grensvlak
worden uitgelijnd. Doel van het boek is om een modelmatige beschrijving te geven van deze vernieuwende 
kunstvorm die inherent een veel groter publieksbereik heeft dan de traditionele kunstmedia. Aan de hand van
concrete voorbeelden wordt getoond hoe het thema, het concept, zijn definitieve vorm krijgt. 
We starten met een boek over de internationale kunstprojecten van de kunstenaar PINK de Thierry uit de jaren
1980–1995 omdat zij werkt met simpele concepten die compromisloos worden uitgevoerd in een weloverwogen
mix van performance / installatie / interventie kunst met soms een grote impact in het publieke domein. 
Het boek wordt vormgegeven door Irma Boom.
Uitgeverij Jap Sam Books brengt binnenkort een brochure uit met een korte inhoud.
 

Terug naar de kunst en dus het kunsthistorisch debat 

We verwachten dat de publicatie het internationale debat over de functie van eigentijdse kunst zal aanwakkeren. 
Omdat Nederland een vitale kunstkopersmarkt ontbeert is het debat over hedendaagse kunst in eigen land
van groot belang. We zullen actief tentoonstellingen en colloquia, publicaties en manifestaties in gang zetten
waarin weer wordt gesproken over het belang en impact van kunstwerken. 


Project van beeldende kunst met Europese dichters / talen

Aansluitend wil de stichting in 2021 of daarna een internationaal performance kunstwerk op het grensvlak van
beeldende kunst en poëzie uitvoeren. Dit grote kunstproject zal de dynamiek tonen van het Europa van nu met
al zijn talen, landsgrenzen, regioculturen en hun zeer diverse geschiedenissen.
De voorbereidingen vergen een zorgvuldige aanpak niet in het minst omdat er vele organisaties en uiteenlopende 
media in vele landen in zullen participeren. Maar dat betekent eveneens dat de uitvoering van het kunstproject 
ook internationale aandacht zal krijgen.
Wij denken dat dit performance kunstwerk er toe zal bijdragen dat het primaat van de kunst terugkeert in de
ontwikkeling naar het Europa van morgen.
 

Financiering van de projecten; derden financiering en eigen inbreng

Elk project wordt zorgvuldig uitgelijnd en daarbij worden de juiste partners en passende financiering gezocht.
Aanvragen voor derden financiering vergen veel tijd en aandacht en eigen financiële inbreng is noodzakelijk.
Wij hebben besloten onze Anbi status aan te wenden om hiervoor de nodige gelden te verzamelen. 
Zie voor meer informatie hierachter: Financiering en donaties

 

Het bestuur van de Stichting BUREAU d’art OFFICIEL