Stichting Bureau d’art Officiel (BaO)

KvK nummer: 34235779. Vestigingsnummer: Fiscaal nummer of RSIN: 8150.43.570. SBI-code: 94994

De Stichting BaO is opgericht op 28 oktober 2005 en heeft sinds 1 augustus 2015 de ANBI-Cultuur status. 

De Stichting is gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting BaO is het bevorderen van de cultuur in het algemeen en van de beeldende

kunst in het bijzonder. In de praktijk verleent de Stichting BaO vooral steun aan speciale projecten op het gebied

van de hedendaagse beeldende kunst en aan projecten op het grensvlak van theater, poëzie, beeldende kunst

en performance en waarvoor niet of nauwelijks elders subsidiemogelijkheden bestaan. Voorts draagt Stichting BaO

bij aan activiteiten die meer betrekking hebben op de publiciteit rondom, documentatie en/of toegankelijkheid en

openbaarmaking van dergelijke projecten.

De Stichting BaO verricht haar werkzaamheden zonder enig winstoogmerk.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

De Stichting BaO vergadert in beginsel tenminste eenmaal per jaar en beoordeelt dan aanvragen tot steun.

Jaarlijks wordt er een jaarverslag gepubliceerd.

De Stichting BaO kan wervingsactiviteiten verrichten met als doel haar vermogen te vergroten en fondsen

te verwerven ten behoeve van het ondersteunen van aanvragen. Zie o.m. de pagina Financiering en donaties

De middelen en het vermogen van de Stichting BaO worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur

beheerd op een rekening courant bij de ING Bank, IBAN: NL 66 INGB 0001157109

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw H.A.M. (Hedwig) Fijen, Amsterdam

De heer C.G.D. (Donald) Louw, Amsterdam

De heer E.W.M. (Evert) Rodrigo (voorzitter), Oegstgeest

De bestuursleden van de Stichting BaO werken onbezoldigd en onderschrijven de code cultural governance.

Op zichzelf hebben bestuursleden aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten, maar in

de praktijk wordt hiervan vrijwel nooit gebruik gemaakt.

Nadere informatie over de Stichting BaO is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur,

E.W.M. Rodrigo (0655374656)

Of via het e-mailadres info@stichtingbao.nl