Beleidsplan 2016 – 2020

Concrete doelen 2016 – 2020  

  • Internationale publicatie over de kunstvorm
  • Debat aangaan: colloquia, tentoonstellingen, manifestaties etc.
  • Europees project voorbereiden op grens beeldende kunst en poëzie
  • Financieren van projecten en eigen inbreng 

Context  

— De ontwikkeling van de kunst gaat langzaam —Alle kunst is ooit hedendaags geweest maar het onderkennen van belangrijke ontwikkelingen in de kunst neemt tijden gaat langzaam. Meta performance kunst beweegt zich op het grensvlak van beeldende kunst, theater en poëzie.Een eeuw geleden zien we in de Russische Avantgarde en ook bij Dada in West-Europa al aanzetten vanuit dekunst om zich, vaak multidisciplinair, in de bredere sociale werkelijkheid te manifesteren. Sinds de vijftiger jarenvan de vorige eeuw experimenteren kunstenaars opnieuw met deze nieuwe kunstvorm in stromingen als de Situationisten en Fluxus met kunstwerken waarin wordt opgetreden; happenings, Aktionen, performances e.d.Het nieuwe medium bereikt een veel groter publiek, ook buiten het traditionele beeldende kunstcircuit. Onderzoek wees uit dat een adequate kunsthistorische beschrijving van de kunstvorm ontbreekt.Het is de hoogste tijd is om hierin te voorzien en dit via publicaties en debat, tentoonstellingen en andere
manifestaties breed onder de aandacht te brengen.

— Fragmentatie leidt tot onduidelijkheid in de ontwikkeling van de kunst –Na het einde van de Wederopbouw (ca. 1980) na WOII ontbreekt het de Westerse samenleving aan oriëntatie.Omdat hedendaagse kunst reflecteert op zijn eigen tijd zien we ook hier richtingloosheid en fragmentatie.Kunst uit Afrika en Azië wordt hier weliswaar volop getoond maar die werelddelen ontwikkelen zich naar hetWesterse model en voegen dus niets toe. Vernieuwing zal uit het Westen zelf moeten komen. Ook zien we veel sociaal politiek georiënteerde kunst in musea maar een niet onbelangrijk deel daarvan lijkt veeleer op sociaal cultureel werk en staat feitelijk haaks op de kunst als discipline. Computer technologie en internet zijn volop in ontwikkeling met als doel behoeftes van, en processen tussen, mensen en organisaties  efficiënter te laten verlopen. De ontwrichtende werking van de nieuwe media op bv deonafhankelijke journalistiek door monopolies als Facebook en Google zijn echter ook zichtbaar. Het verrastdaarom niet dat de al decennia durende hoogtij van deze technologische vernieuwingen niet leiden tot eenflorerende eigentijdse kunst die nog niet gekende ontwikkelingen laat zien. Veel meer dan een vanuit de Angelsaksische wereld aangestuurde internationale kunstmarkt met uitsluitend accent op prijzen zien we niet, behalve dat veel kunstinstellingen denken daar achteraan te moeten lopen.Kunst is belangrijk in een zelfbewuste samenleving. Wij beogen de kracht van hedendaagse kunst met devrije en eigentijdse meta performance kunstvorm op het grensvlak van beeldende kunst, theater en poëzieweer zichtbaar te maken. 

Publicatie van een boek

Wij zullen najaar 2020 een eerste publicatie uitbrengen waarin de contouren van de kunstprojecten op dit grensvlakworden uitgelijnd. Doel van het boek is om een modelmatige beschrijving te geven van deze vernieuwende kunstvorm die inherent een veel groter publieksbereik heeft dan de traditionele kunstmedia. Aan de hand vanconcrete voorbeelden wordt getoond hoe het thema, het concept, zijn definitieve vorm krijgt. We starten met een boek over de internationale kunstprojecten van de kunstenaar PINK de Thierry uit de jaren1980–1995 omdat zij werkt met simpele concepten die compromisloos worden uitgevoerd in een weloverwogenmix van performance / installatie / interventie kunst met soms een grote impact in het publieke domein. Het boek wordt vormgegeven door Irma Boom.Uitgeverij Jap Sam Books brengt binnenkort een brochure uit met een korte inhoud. 

Terug naar de kunst en dus het kunsthistorisch debat 

We verwachten dat de publicatie het internationale debat over de functie van eigentijdse kunst zal aanwakkeren. Omdat Nederland een vitale kunstkopersmarkt ontbeert is het debat over hedendaagse kunst in eigen landvan groot belang. We zullen actief tentoonstellingen en colloquia, publicaties en manifestaties in gang zettenwaarin weer wordt gesproken over het belang en impact van kunstwerken. 

Project van beeldende kunst met Europese dichters / talen

Aansluitend wil de stichting in 2021 of daarna een internationaal performance kunstwerk op het grensvlak vanbeeldende kunst en poëzie uitvoeren. Dit grote kunstproject zal de dynamiek tonen van het Europa van nu metal zijn talen, landsgrenzen, regioculturen en hun zeer diverse geschiedenissen.De voorbereidingen vergen een zorgvuldige aanpak niet in het minst omdat er vele organisaties en uiteenlopende media in vele landen in zullen participeren. Maar dat betekent eveneens dat de uitvoering van het kunstproject ook internationale aandacht zal krijgen.Wij denken dat dit performance kunstwerk er toe zal bijdragen dat het primaat van de kunst terugkeert in deontwikkeling naar het Europa van morgen. 

Financiering van de projecten; derden financiering en eigen inbreng

Elk project wordt zorgvuldig uitgelijnd en daarbij worden de juiste partners en passende financiering gezocht.Aanvragen voor derden financiering vergen veel tijd en aandacht en eigen financiële inbreng is noodzakelijk.Wij hebben besloten onze Anbi status aan te wenden om hiervoor de nodige gelden te verzamelen. Zie voor meer informatie hierachter: Financiering en donaties

Het bestuur van de Stichting BUREAU d’art OFFICIEL