Financiering en donaties Bureau d’art Officiel (BaO)

Financiering activiteiten, eigen bijdrage en donaties

De boekpublicatie, tentoonstelling, film en het Europese project vergen een aanzienlijke inspanning van de stichting. De financiering bestaat uit subsidies, participaties en sponsoring, andere inkomsten en – belangrijk! – eigen bijdragen uit schenkingen. De fiscaal gunstige Culturele Anbi status maakt schenken aantrekkelijk voor particulieren (max. 60% teruggave) en bedrijven. U kunt zelf uw het belastingvoordeel van uw gift berekenen. Schenken uit legaten is vrijgesteld van erfbelasting.

Stichting BUREAU d’art OFFICIEL (BaO)

Rekeningnummer ING Bank, IBAN: NL 66 INGB 0001157109

KvK nummer: 34235779. SBI-code 94994. RSIN: 8150.43.570. 

De Stichting BaO is opgericht op 28 oktober 2005, heeft sinds 1 augustus 2015 de ANBI-Cultuur status en is gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting BaO is het bevorderen van de cultuur in het algemeen en van de beeldende kunst in het bijzonder.

In de praktijk verleent BaO vooral steun aan speciale projecten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst en aan projecten op het grensvlak van theater, poëzie, beeldende kunst en performance waarvoor niet of nauwelijks elders subsidiemogelijkheden bestaan.

Voorts draagt Stichting BaO bij aan activiteiten die meer betrekking hebben op de publiciteit rondom, documentatie en/of toegankelijkheid en openbaarmaking van dergelijke projecten. De Stichting BaO verricht haar werkzaamheden zonder winstoogmerk.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

De Stichting BaO vergadert in beginsel tenminste eenmaal per jaar en beoordeelt dan aanvragen tot steun. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gepubliceerd. De Stichting BaO kan wervingsactiviteiten verrichten met als doel haar vermogen te vergroten en fondsen te verwerven ten behoeve van het ondersteunen van aanvragen. De middelen en het vermogen van de Stichting BaO worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur beheerd op een rekening courant bij de ING Bank, IBAN: NL 66 INGB 0001157109

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

C.G.D. (Donald) Louw, Amsterdam

T.C. (Thomas) de Ridder, Den Haag

De heer E.W.M. (Evert) Rodrigo (voorzitter), Oegstgeest

De bestuursleden van de Stichting BaO werken onbezoldigd en onderschrijven de code cultural governance. Op zichzelf hebben bestuursleden aanspraak op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten, maar in de praktijk wordt hiervan vrijwel nooit gebruik gemaakt.

Nadere informatie over de Stichting BaO is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur,

E.W.M. Rodrigo (0655374656)

Of via het e-mailadres info@stichtingbao.nl